Hverdagsmestring som holdning og tankesett

Tirsdag 5. november
kl. 13.00-15.00

Dette er et grunnkurs i hverdagsmestring som holdning og tankesett. Tankesettet er viktig for alle ansatte i møte med alle brukere. Alle ansatte i HSO er velkommen på kurset.

Hverdagsmestring er et forebyggende og rehabiliterende tankesett, som er viktig i møte med alle brukere. Det skapes en mestringskultur hvor brukeren er en aktiv deltager i stedet for en passiv mottaker. Oppmerksomheten rettes mot brukerens ressurser i stedet for begrensninger. Kurset skal bidra til å gjøre ansatte mer bevisst de handlinger vi gjør for bruker som bruker kan gjøre selv – å unngå «hjelpefella». Det handler om å finne en balanse mellom å gi hjelp og legge til rette for mestring. Dette er et kurs der deltagerne reflekterer over gjeldende praksis ut fra gitte tema og case.

Målgruppe: Det er anbefalt at alle nyansatte på i hjemmetjenesten, på Kontor for tjenestetildeling, i Helsetjenesten og på Helsehuset deltar på kurset. Ansatte på sykehjem, tilrettelagte tjenester og innenfor rus og psykiatri kan også melde seg på.  Interesserte fra Nedre Eiker, Svelvik og andre samarbeidskommuner er også velkommen.

 

Kurssted: Skap gode dager

Adresse: Wergelandsgate 13

Varighet: 2 timer

Ansvarlig: Norunn Størdal

Påmeldte: 9/25

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: