Målgruppe: Medarbeidere i PHR

Avslutning Kompetanseløpet i PHRA

Kompetanseløpet som vi startet i 2020 ble avsluttet nå i mars 2024. I den forbindelsen inviteres du som har deltatt i løpet og ledelsen i PHRA til markering og diplomutdeling den 24.04.2024.
Markeringen finner sted på Svensefjøset i Lier klokken 08.30-15.00. Programmet starter klokken 09.00.
Det blir spennende innlegg på formiddagen om vårt fag inn i fremtiden, fra flere av de som har bidratt på trinn 2. Detaljer for dagen sendes ut til påmeldte deltakere i forkant.

Det serveres god lunsj.

Husk å oppgi både hvilke trinn du skal ha på diplomet og eventuelle allergier i merknadsfeltet ved påmelding.

Påmeldingsfrist er 19. april 2024.

Hjertelig velkommen til markeringen!

Sokratisk metode og atferdseksperimenter i KAT

Sokratisk tilnærming er kalt «hjørnesteinen i kognitiv atferds terapi» (Padesky 1993). Denne to dagers workshopen utforsker hvordan vi best kan bruke denne måten å jobbe på for å identifisere hva som driver problemer og gi nye muligheter.  

Dag 1 tar opp hva er, hvorfor bruke og hvordan bruke sokratisk metode, spesielt Christine A. Padeskys sokratiske dialog.
Dag 2 utforsker– atferds, – og erfaringsbaserte guidede oppdagelsesmetoder (atferds- eksperimenter), – og går deretter videre for å vurdere når man ikke skal bruke den sokratiske tilnærmingen.

De to dagene fokuserer på kunnskaper, refleksjon og egen erfaringslæring.

Dr. Helen Kennerley er klinisk psykolog og arbeider i UK National Health Service. Hun er senior Associate Tutor ved University of Oxford. Hun har praktisert KAT i over 30 år og er grunnlegger av Oxford Cognitive Therapy Center (OCTC).  Hun har lenge jobbet med og utviklet praksis knyttet til sokratisk metode og har nylig vært medredaktør for «Dialogues for Discovery» sammen med Dr. Christine Padesky (Oxford University Press, 2023).

Kurset er på WEB (Teams). I forkant av kurset får du tilsendt innkalling til seminaret i Outlook. Du går inn i seminaret som ved et vanlig Teams-møte. Teams lenke ligger da i møteinnkallingen i Outlook.

Påmeldingsfrist er 26. februar 2024

Pårørende arbeid med professor Kim Mueser

Pårørende har en viktig rolle i behandlingen av mennesker med psykiske lidelser. Workshopen fokuserer på grunnleggende kliniske ferdigheter for å jobbe med familier til voksne med psykiske lidelser. Fokuset spenner fra milde stressreaksjoner til angst og depressive lidelser, posttraumatisk stresslidelse og alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse. Det gis retningslinjer for kort tids strategier for å redusere akutt familiestress, identifisere hvilke lidelser og under hvilke omstendigheter familiearbeid bør igangsettes, når familiestøtte til individualterapi bør iverksettes, og mer omfattende familiesamarbeid for personer med alvorlig psykisk lidelse. Kliniske kjerne ferdigheter for familiearbeid blir dekket, inkludert å engasjere og motivere familiemedlemmer, psykoedukasjon om psykisk lidelse og behandling. Strategier for å følge sykdomsforløpet og forebygge tilbakefall, samt kommunikasjons- og problemløsningstrening for å redusere familiestress dekkes også.

Påmeldingsfrist er 12. januar 2024

Husk å oppgi allergier i merknadsfeltet.

 Innføring i Individuell plan og koordinatorrollen 

Kurset gir en praktisk gjennomgang av barnekoordinatorrollen. 

Alle som innvilges individuell plan får opprettet planen i Visma Flyt Samspill. Dette er et samhandlingsverktøy i skyen som bidrar til enklere tverrfaglig samhandling i kommunen. Visma Flyt Samspill er utviklet for å kunne brukes på ulike typer enheter. Det spiller altså ingen rolle om du benytter PC, nettbrett eller mobiltelefon. Programmet er like lett å bruke og oversiktlig på alle enheter og har en solid autentiserings- og tilgangskontroll som sikrer at deltakerne kun får tilgang til den informasjon planeier har gitt sitt samtykke til. Man logger inn med bank-ID eller tilsvarende. 

Du kan få en grundigere innføring ved å følge linker vi viser til i kurset. 

Kurset har en varighet på 2,5 time – fysisk oppmøte. Det vil bli satt av tid til spørsmål underveis.

KAT ved rus og avhengighet

Dette er andre av to kursdager (den første var i august 2022). Temaet er svært aktuelt for oss som arbeider i PHR. Peter skriver selv om innholdet den 23.8.2023:

«Alvorlige rusmiddelproblemer og vansker på viktig livsområder (somatisk og psykisk helse, økonomi, bolig, beskjeftigelse, relasjoner) går gjerne hånd i hånd. Det er ofte nødvendig med langvarig støtte og oppfølging fra mange hjelpeinstanser for at en person skal klare å opprettholde endring av rusmiddelbruk, oppnå bedre fungering og få økt livskvalitet.

Dagen blir en ferdighetstrenings dag med vekt på hvordan kognitiv-atferds terapeutiske selvhjelpsferdigheter kan øke sjansen for at en person kan opprette endring i møte med vanskelige perioder i livet, konkrete risikosituasjoner og gjentatte episoder med vonde følelser eller fristelse/sug.»

Påmeldingsfrist: 16.08.23

Husk å oppgi allergier ved påmelding (medisinske allergier)

 Innføring i Individuell plan og koordinatorrollen 

Kurset gir en praktisk gjennomgang av Visma Flyt Samspill. I tillegg gir vi deg en kort innføring i hva det vil si å være koordinator og litt om barnekoordinatorrollen. 

Alle som innvilges individuell plan får opprettet planen i Visma Flyt Samspill. Dette er et samhandlingsverktøy i skyen som bidrar til enklere tverrfaglig samhandling i kommunen. Visma Flyt Samspill er utviklet for å kunne brukes på ulike typer enheter. Det spiller altså ingen rolle om du benytter PC, nettbrett eller mobiltelefon. Programmet er like lett å bruke og oversiktlig på alle enheter og har en solid autentiserings- og tilgangskontroll som sikrer at deltakerne kun får tilgang til den informasjon planeier har gitt sitt samtykke til. Man logger inn med bank-ID eller tilsvarende. 

Du kan få en grundigere innføring ved å følge linker vi viser til i kurset. 

Kurset har en varighet på 1,5 time – fysisk oppmøte. Det vil bli satt av tid til spørsmål underveis.

Implementeringsnettverk for ledere

Få det til å skje i praksis!

Formål: Som leder føler du deg trygg til å ta de riktige avgjørelsene. Du luker ut oppgaver som ikke virker og frigjør kapasitet til å gjøre noe nytt. 

Mål: Styrke og utvikle dine ferdigheter som implementeringsleder i egen arbeidshverdag.  

Delmål: 

 • Du skaper et klima på arbeidsplassen som fremmer rekruttering og en stabil arbeidskraft. 
 • Du jobber planmessig og systematisk med dine ansatte som igjen gir; 
 • Bedre kvalitet på tjenestene. 
 • Opplevd økt fornøydhet hos pasienter og pårørende 
 • Tryggere ansatte som får brukt og utviklet egen kompetanse 
 • Høyere endringskapasitet 

Målgruppe:  

 • Ledere som jobber nærmest tjenestemottakere i Buskerudkommunene 
 • Hjemmetjenester, – somatikk, psykiske helsetjenester og tjenester til utviklingshemmede 
 • Institusjonstjenester 
 • Forebyggende tjenester 

FRIST: 22. juni 2023, mulighet for å stå på venteliste om kurset er fult. Ta kontakt med fag- og gjennomføringskoordinator i ditt område.

Påmelding til første samling = påmelding til hele nettverksperioden

Infoark om implementeringsnettverket: prosessveiledning-og-implementeringsarbeid-rettet-mot-kommunene-i-buskerudomradet (utviklingssenter.no)

Dagskurs om autismespekter lidelser.

Innhold i dagen:

 • Generelt om temaet
 • Kort om kvinner med autisme
 • Psykiske vansker og evt. rusutfordringer ved samtidig autismespekterforstyrrelse
 • Hva hjelper?
 • Å leve med autisme, bl. a. være kvinne med autisme
 • Erfaringer med hva som er nyttig hjelp
 • Kommunikasjon, empati
 • Sosial deltakelse (for eksempel opplever vi at en del ikke selv ønsker så mye sosialt, men andre kan ha ønsker på deres vegne).

Om kursholderne:

Gro Dahle er forfatter, skrivelærer, mor og mormor og hundeoppdretter – og er selv i autismespekteret. Hun har holdt mange skrivekurs for mange ulike grupper og hun har skrevet 65 bøker i alle sjangre, dikt, noveller, romaner, bildebøker, barnebøker og fagbøker – og opera og teater for både barn og voksne. Hun er kanskje mest kjent for bildebøkene hun har lagd sammen med mannen sin og datteren, disse bildebøkene handler ofte om vanskelige temaer og vonde hemmeligheter slik som vold i hjemmet, incest, omsorgssvikt og psykisk syke foreldre.

Øyvind Bastnes Lie er utdannet psykolog ved Universitet i Oslo, med spesialisering i klinisk nevropsykologi. Han har erfaring med utredning av autisme og andre utviklingsforstyrrelser, både i spesialisthelsetjeneste og NAV.

Påmeldingsfrist: 8. juni 2023

Husk å oppgi allergier ved påmelding

Systematikk og forløp

Systematikk i arbeidet og en felles oppfatning med bruker av forløpet (start og avslutning) er sentralt for at en skal kunne gi best mulig tjenester i PHR. Dette gjør vi for å følge opp hvordan tjenesten fungerer og for å sikre kontinuerlig medvirkning og selvbestemmelse hos brukerne våre. Kvalitet i tjenesten vår forutsetter systematikk, kontinuerlig oppfølging av resultater med høyt fokus på reell brukermedvirkning og selvbestemmelse. Dagen blir brukt til 1) kort gjennomgang av hvorfor systematikk i arbeidet og oppfølging av forløp PHR, 2) eksisterende rutine for kvalitetsoppfølging i EQS, 3) arbeid med gjennomgang av egen brukerliste og 4) framlegg med diskusjon

Deltakerne forbereder seg ved å gå gjennom og ha en oversikt over sine brukere med hensyn til systematikk i eget arbeid og hvor i forløpet den enkelte brukeren er (så langt det lar seg gjøre).  

Påmeldingsfrist: torsdag 8. juni

Husk å oppgi allergier ved påmelding (medisinske grunner)

Systematikk og forløp

Systematikk i arbeidet og en felles oppfatning med bruker av forløpet (start og avslutning) er sentralt for at en skal kunne gi best mulig tjenester i PHR. Dette gjør vi for å følge opp hvordan tjenesten fungerer og for å sikre kontinuerlig medvirkning og selvbestemmelse hos brukerne våre. Kvalitet i tjenesten vår forutsetter systematikk, kontinuerlig oppfølging av resultater med høyt fokus på reell brukermedvirkning og selvbestemmelse. Dagen blir brukt til 1) kort gjennomgang av hvorfor systematikk i arbeidet og oppfølging av forløp PHR, 2) eksisterende rutine for kvalitetsoppfølging i EQS, 3) arbeid med gjennomgang av egen brukerliste og 4) framlegg med diskusjon

Deltakerne forbereder seg ved å gå gjennom og ha en oversikt over sine brukere med hensyn til systematikk i eget arbeid og hvor i forløpet den enkelte brukeren er (så langt det lar seg gjøre).  

Påmeldingsfrist: torsdag 18. mai

Husk å oppgi allergier ved påmelding (medisinske grunner)