Sektor: Helse og Omsorg

Nettverk vergetrening for P04 Helse og P06 Hjemmetjenester og institusjon

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte.

Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/ vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs ved P04 Helse og P06 Hjemmetjenester og institusjon har du nå mulighet til å delta på tre samlinger i løpet av 2023, hvor dette er den tredje samlingen.

Samlingene tar sikte på å:

 • repetere/vedlikeholde kompetansen fra tidligere kurs
 • drøfte relevante problemstillinger og dele erfaringer fra eget arbeid
 • øve/trene på risikosituasjoner fra egen arbeidshverdag og på å veilede kollegaer
 • avklare forventninger rundt ressurspersonrollen og dens ansvar   

Mål:
Målet med samlingene er å styrke de ansattes kompetanse på feltet og trygge de i rollen som ressursperson.

Målgruppe: Ansatte ved Medisinskfaglig virksomhet, Tjenester Nord og Sør, Institusjonstjenester Demens og Somatikk, Tjenestetildeling og koordinerende enhet, samt Drammen helsehus som tidligere har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4

Kursholder: Verge Opplæring AS (Tommy Mørk) vil stå for gjennomføringen av samlingene. Han vil være en drøftingspartner og kunnskapsformidler.

Kurset er gratis

Frist for påmelding grunnet bestilling av mat er: 08. nov. 2023 

Nettverk vergetrening for P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte.

Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/ vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs ved P05 TMNF har du nå mulighet til å delta på tre samlinger i løpet av 2023, hvor dette er den tredje samling.

Samlingene tar sikte på å:

 • repetere/vedlikeholde kompetansen fra tidligere kurs
 • drøfte relevante problemstillinger og dele erfaringer fra eget arbeid
 • øve/trene på risikosituasjoner fra egen arbeidshverdag og på å veilede kollegaer
 • avklare forventninger rundt ressurspersonrollen og dens ansvar   

Mål:
Målet med samlingene er å styrke de ansattes kompetanse på feltet og trygge de i rollen som ressursperson.

Målgruppe: Ansatte ved Tilrettelagte tjenester 1 og 2, samt Avlastning og aktivitet som tidligere har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4

Kursholder: Verge Opplæring AS (Tommy Mørk) vil stå for gjennomføringen av samlingene. Han vil være en drøftingspartner og kunnskapsformidler.

Kurset er gratis

Frist for påmelding grunnet bestilling av mat er: 23. nov. 2023 

Nettverk vergetrening for P06 Hjemmetjenester og institusjon

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte.

Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/ vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs ved P06 Hjemmetjenester og institusjon har du nå mulighet til å delta på tre samlinger i løpet av 2023, hvor dette er den tredje samling.

Samlingene tar sikte på å:

 • repetere/vedlikeholde kompetansen fra tidligere kurs
 • drøfte relevante problemstillinger og dele erfaringer fra eget arbeid
 • øve/trene på risikosituasjoner fra egen arbeidshverdag og på å veilede kollegaer
 • avklare forventninger rundt ressurspersonrollen og dens ansvar   

Mål:
Målet med samlingene er å styrke de ansattes kompetanse på feltet og trygge de i rollen som ressursperson.

Målgruppe: Ansatte ved Tjenester Nord og Sør, Institusjonstjenester Demens og Somatikk, Tjenestetildeling og koordinerende enhet, samt Drammen helsehus som tidligere har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4

Kursholder: Verge Opplæring AS (Tommy Mørk) vil stå for gjennomføringen av samlingene. Han vil være en drøftingspartner og kunnskapsformidler.

Kurset er gratis

Frist for påmelding grunnet bestilling av mat er: 28. nov. 2023 

Nettverk vergetrening for P07 Rus og psykisk helse + P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig + Drammen Eiendom KF

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte.

Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/ vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs ved P07 Rus og psykisk helse + P08 Sosialtjenesten, etablering og bolig + Drammen Eiendom KF har du nå mulighet til å delta på tre samlinger i løpet av 2023, hvor dette er den tredje samlingen.

Samlingene tar sikte på å:

 • repetere/vedlikeholde kompetansen fra tidligere kurs
 • drøfte relevante problemstillinger og dele erfaringer fra eget arbeid
 • øve/trene på risikosituasjoner fra egen arbeidshverdag og på å veilede kollegaer
 • avklare forventninger rundt ressurspersonrollen og dens ansvar   

Mål:
Målet med samlingene er å styrke de ansattes kompetanse på feltet og trygge de i rollen som ressursperson.

Målgruppe: Ansatte ved Psykisk helse og rusarbeid 1 og 2 , Ny start, NAV, samt Drammen Eiendom KF som tidligere har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4

Kursholder: Verge Opplæring AS (Tommy Mørk) vil stå for gjennomføringen av samlingene. Han vil være en drøftingspartner og kunnskapsformidler.

Kurset er gratis

Frist for påmelding grunnet bestilling av mat er: 29. nov. 2023 

KOMPETANSE, FORSKNING OG UTDANNING – SATT I SYSTEM!

Velkommen til høstens nettverkssamling for USHT-kontakter (kommunekontakter) og deres ledere! 12.oktober starter vi med felles middag og overnatting før programstart fredag 13. oktober.

Large group of people in the shape of two puzzle pieces on a white background.

HVEM ER MED?

Vi er så heldige å få besøk av den internasjonale og anerkjente professoren Ingunn Sandaker!  Ingunn er tilknyttet OsloMet, og er ekspert innen feltet atferdsanalyse. Hun har vært rådgiver til store internasjonale selskaper i ulike endringsarbeid. Nå kommer hun til oss for å fortelle om hvordan vi kan benytte denne kunnskapen inn i fremtidens helse- og omsorgsutfordringer.

Statsforvalteren i Oslo og Viken med Anne Helèn Førrisdahl Bråthen og Kristin Ekbråthen vil si noe om sin rolle som veileder for kommunene i strategisk kompetanseplanlegging og ønsker dialog med kommunene i Buskerud.

HVA ER MÅLET OG GEVINSTEN FOR DEG?

At du skal få innblikk i ny kunnskap og mulighet for erfaringsutveksling om det å jobbe systematisk med kompetanse, forskning og utdanning i egen kommune.

HVORFOR ØNSKER VI Å DELE DETTE?

Kunnskap som deles er valgt på bakgrunn av meldte behov fra dere, samtidig som den samsvarer med forskningen knyttet til dagens helsetjenester. Vi mener den nye kunnskapen kan være viktig å vurdere inn i planer for forbedring av kvalitet og ved implementering av kunnskapsbasert praksis i egen kommune.

Frist for påmelding er 03.10.23

RECOVERY INSPIRASJONSDAG 2023

Recovery Inspirasjonsdagen 2023 har mange innslag gjennom dagen med Arnhild Lauveng, phd, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. Hun er forsker/seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse, visepresident for fag og profesjon i Norsk Psykolog Forening og har skrevet flere bøker og er en aktiv foredragsholder. De to første bøkene (I morgen var jeg alltid en løve og Unyttig som en rose) handlet om hennes egenerfaring med å ha hatt diagnosen schizofreni.

Det blir innlegg fra Høl i CVen (Bærum), Knutepunkt Strømsø, Geir Jørgen Miranda (musiker) & vising av filmen «Gapet mellom hva vi vet og hva vi gjør,» med Henrik Aase.
På stand denne dagen finner du Jasmin Nettverk, Angstringen, Drammen, Fontenehuset, Drammen, Kirkens Bymisjon, Drammen, Mental Helse Drammen Vest & Drammen kommune med Dagsentrene PHR (Erik Olsens gt, Veksthuset), Energihuset PHR, Fritidskontaktene, Fysisk aktivitet PHR, IPS & Nedre Eik Gård

Sted: Samfunnshuset i Mjøndalen

Velkommen!

Husk å oppgi allergier ved påmelding.

Fagnettverk for kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming

USHT Viken (Buskerud) ønsker velkommen til samling i fagnettverket for kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming. Vi setter den nye veilederen tydelig på dagsorden igjennom workshop, erfaringsdeling og faglig påfyll.

TEMA FOR DAGEN: Kapittel 6 Helsehjelp i veilederen med tema palliasjon og lindrende omsorg ved livet slutt. Fredrik Brunsvig-Engemoen er fastlege og sykehjemslege på en lindrende avdeling og holder dagens forelesning. Det blir rom for spørsmål og refleksjon tilknyttet dette temaet.  

MÅLGRUPPE: Nettverksdeltakere tilknyttet USHT Viken (Buskerud), det er også mulig å ta med en kollega som er ressurs eller skal bli ressurs på området.

Frist for påmelding: 20. november

Send meg spørsmål på forhånd:

 • Har du konkrete spørsmål tilknyttet palliasjon eller lindrende behandling? Lege Fredrik Brunsvig-Engemoen svarer ut disse i løpet av dage.
 • Send de til meg innen 23.11 slik at vi får forberedt oss til å svare.

Fagnettverk for demensomsorg

Velkommen til nettverkskontakter i fagnettverk for demensomsorg. Vi gleder oss til høstens samling som vil handle om forbedringsarbeidene som ble gjennomført i læringsnettverket «Rett tiltak til rett tid» og det videre arbeidet med demensplan 2025, i tillegg tar vi en titt innom nytt reformarbeid i Bo trygt hjemme-reformen.

Formål:
Bidra til å styrke levekårene og kvaliteten i demensomsorgen gjennom
kompetanseheving for fagansvarlige som yter tjenester til brukergruppen.
Mål:
Erverve seg kunnskap og forståelse med mål og formål i Demensplanen 2025 og
nasjonale faglige retningslinjer.
Delmål:
• Erverve seg kunnskap i å bruke nasjonale faglige retningslinjer som fast verktøy
• Erverve seg kunnskap i å benytte veiviseren som metode
• Erverve seg kunnskap i å bruke datagrunnlag hentet fra demenskartet.no,
sammen med annet datagrunnlag
Målgruppe:
• Rådgiver/leder
• Demenskoordinator/ressurspersoner innen demens

Måleverksted for kontinuerlig forbedringsarbeider

Vi åpner opp for deltakelse på vårt måleverksted: samling 1 – 25. oktober 2023 og samling 2 – 14. februar 2024 for kommuner som jobber med kontinuerlige forbedringsarbeider. Måleverkstedet gir deg kunnskap om å sette smarte mål og verktøy for målinger.

Kriterier for deltakelse: forkunnskaper om kontinuerlig forbedring som metode, er i gang med eller skal starte opp et forbedringsarbeid, tidligere deltakere i læringsnettverk i kontinuerlig forbedring i regi av USHT Viken (Buskerud).

USHT Viken (Buskerud) tar kontakt med alle påmeldte for en veiledningssamtale i forkant av måleverkstedet.

Frist for påmelding er 1. oktober 2023

Vector concept for business strategy and planning to overcome obstacles and challenges to reach a sucess

KAT ved rus og avhengighet

Dette er andre av to kursdager (den første var i august 2022). Temaet er svært aktuelt for oss som arbeider i PHR. Peter skriver selv om innholdet den 23.8.2023:

«Alvorlige rusmiddelproblemer og vansker på viktig livsområder (somatisk og psykisk helse, økonomi, bolig, beskjeftigelse, relasjoner) går gjerne hånd i hånd. Det er ofte nødvendig med langvarig støtte og oppfølging fra mange hjelpeinstanser for at en person skal klare å opprettholde endring av rusmiddelbruk, oppnå bedre fungering og få økt livskvalitet.

Dagen blir en ferdighetstrenings dag med vekt på hvordan kognitiv-atferds terapeutiske selvhjelpsferdigheter kan øke sjansen for at en person kan opprette endring i møte med vanskelige perioder i livet, konkrete risikosituasjoner og gjentatte episoder med vonde følelser eller fristelse/sug.»

Påmeldingsfrist: 16.08.23

Husk å oppgi allergier ved påmelding (medisinske allergier)

 Innføring i Individuell plan og koordinatorrollen 

Kurset gir en praktisk gjennomgang av Visma Flyt Samspill. I tillegg gir vi deg en kort innføring i hva det vil si å være koordinator og litt om barnekoordinatorrollen. 

Alle som innvilges individuell plan får opprettet planen i Visma Flyt Samspill. Dette er et samhandlingsverktøy i skyen som bidrar til enklere tverrfaglig samhandling i kommunen. Visma Flyt Samspill er utviklet for å kunne brukes på ulike typer enheter. Det spiller altså ingen rolle om du benytter PC, nettbrett eller mobiltelefon. Programmet er like lett å bruke og oversiktlig på alle enheter og har en solid autentiserings- og tilgangskontroll som sikrer at deltakerne kun får tilgang til den informasjon planeier har gitt sitt samtykke til. Man logger inn med bank-ID eller tilsvarende. 

Du kan få en grundigere innføring ved å følge linker vi viser til i kurset. 

Kurset har en varighet på 1,5 time – fysisk oppmøte. Det vil bli satt av tid til spørsmål underveis.

 Innføring i Individuell plan og koordinatorrollen 

Kurset gir en praktisk gjennomgang av Visma Flyt Samspill. I tillegg gir vi deg en kort innføring i hva det vil si å være koordinator og litt om barnekoordinatorrollen. 

Alle som innvilges individuell plan får opprettet planen i Visma Flyt Samspill. Dette er et samhandlingsverktøy i skyen som bidrar til enklere tverrfaglig samhandling i kommunen. Visma Flyt Samspill er utviklet for å kunne brukes på ulike typer enheter. Det spiller altså ingen rolle om du benytter PC, nettbrett eller mobiltelefon. Programmet er like lett å bruke og oversiktlig på alle enheter og har en solid autentiserings- og tilgangskontroll som sikrer at deltakerne kun får tilgang til den informasjon planeier har gitt sitt samtykke til. Man logger inn med bank-ID eller tilsvarende. 

Du kan få en grundigere innføring ved å følge linker vi viser til i kurset. 

Kurset har en varighet på 1,5 time – fysisk oppmøte. Det vil bli satt av tid til spørsmål underveis.

Implementeringsnettverk for ledere

Få det til å skje i praksis!

Formål: Som leder føler du deg trygg til å ta de riktige avgjørelsene. Du luker ut oppgaver som ikke virker og frigjør kapasitet til å gjøre noe nytt. 

Mål: Styrke og utvikle dine ferdigheter som implementeringsleder i egen arbeidshverdag.  

Delmål: 

 • Du skaper et klima på arbeidsplassen som fremmer rekruttering og en stabil arbeidskraft. 
 • Du jobber planmessig og systematisk med dine ansatte som igjen gir; 
 • Bedre kvalitet på tjenestene. 
 • Opplevd økt fornøydhet hos pasienter og pårørende 
 • Tryggere ansatte som får brukt og utviklet egen kompetanse 
 • Høyere endringskapasitet 

Målgruppe:  

 • Ledere som jobber nærmest tjenestemottakere i Buskerudkommunene 
 • Hjemmetjenester, – somatikk, psykiske helsetjenester og tjenester til utviklingshemmede 
 • Institusjonstjenester 
 • Forebyggende tjenester 

FRIST: 22. juni 2023, mulighet for å stå på venteliste om kurset er fult. Ta kontakt med fag- og gjennomføringskoordinator i ditt område.

Påmelding til første samling = påmelding til hele nettverksperioden

Infoark om implementeringsnettverket: prosessveiledning-og-implementeringsarbeid-rettet-mot-kommunene-i-buskerudomradet (utviklingssenter.no)

Dagskurs om autismespekter lidelser.

Innhold i dagen:

 • Generelt om temaet
 • Kort om kvinner med autisme
 • Psykiske vansker og evt. rusutfordringer ved samtidig autismespekterforstyrrelse
 • Hva hjelper?
 • Å leve med autisme, bl. a. være kvinne med autisme
 • Erfaringer med hva som er nyttig hjelp
 • Kommunikasjon, empati
 • Sosial deltakelse (for eksempel opplever vi at en del ikke selv ønsker så mye sosialt, men andre kan ha ønsker på deres vegne).

Om kursholderne:

Gro Dahle er forfatter, skrivelærer, mor og mormor og hundeoppdretter – og er selv i autismespekteret. Hun har holdt mange skrivekurs for mange ulike grupper og hun har skrevet 65 bøker i alle sjangre, dikt, noveller, romaner, bildebøker, barnebøker og fagbøker – og opera og teater for både barn og voksne. Hun er kanskje mest kjent for bildebøkene hun har lagd sammen med mannen sin og datteren, disse bildebøkene handler ofte om vanskelige temaer og vonde hemmeligheter slik som vold i hjemmet, incest, omsorgssvikt og psykisk syke foreldre.

Øyvind Bastnes Lie er utdannet psykolog ved Universitet i Oslo, med spesialisering i klinisk nevropsykologi. Han har erfaring med utredning av autisme og andre utviklingsforstyrrelser, både i spesialisthelsetjeneste og NAV.

Påmeldingsfrist: 8. juni 2023

Husk å oppgi allergier ved påmelding

Systematikk og forløp

Systematikk i arbeidet og en felles oppfatning med bruker av forløpet (start og avslutning) er sentralt for at en skal kunne gi best mulig tjenester i PHR. Dette gjør vi for å følge opp hvordan tjenesten fungerer og for å sikre kontinuerlig medvirkning og selvbestemmelse hos brukerne våre. Kvalitet i tjenesten vår forutsetter systematikk, kontinuerlig oppfølging av resultater med høyt fokus på reell brukermedvirkning og selvbestemmelse. Dagen blir brukt til 1) kort gjennomgang av hvorfor systematikk i arbeidet og oppfølging av forløp PHR, 2) eksisterende rutine for kvalitetsoppfølging i EQS, 3) arbeid med gjennomgang av egen brukerliste og 4) framlegg med diskusjon

Deltakerne forbereder seg ved å gå gjennom og ha en oversikt over sine brukere med hensyn til systematikk i eget arbeid og hvor i forløpet den enkelte brukeren er (så langt det lar seg gjøre).  

Påmeldingsfrist: torsdag 8. juni

Husk å oppgi allergier ved påmelding (medisinske grunner)

Systematikk og forløp

Systematikk i arbeidet og en felles oppfatning med bruker av forløpet (start og avslutning) er sentralt for at en skal kunne gi best mulig tjenester i PHR. Dette gjør vi for å følge opp hvordan tjenesten fungerer og for å sikre kontinuerlig medvirkning og selvbestemmelse hos brukerne våre. Kvalitet i tjenesten vår forutsetter systematikk, kontinuerlig oppfølging av resultater med høyt fokus på reell brukermedvirkning og selvbestemmelse. Dagen blir brukt til 1) kort gjennomgang av hvorfor systematikk i arbeidet og oppfølging av forløp PHR, 2) eksisterende rutine for kvalitetsoppfølging i EQS, 3) arbeid med gjennomgang av egen brukerliste og 4) framlegg med diskusjon

Deltakerne forbereder seg ved å gå gjennom og ha en oversikt over sine brukere med hensyn til systematikk i eget arbeid og hvor i forløpet den enkelte brukeren er (så langt det lar seg gjøre).  

Påmeldingsfrist: torsdag 18. mai

Husk å oppgi allergier ved påmelding (medisinske grunner)

«Å leve et liv, ikke vinne en krig» med filosof og kat terapeut Viggo Johansen

Modul 3: fra kontroll til aksept, en mindfulness-basert tilnærming

Hjernen på autopilot strever etter kontroll. Kontroll-strategier kan fungere godt i mange sammenhenger, særlig overfor fysiske og konkrete utfordringer – men de fungerer svært dårlig mht. tanker og følelser. Det som derimot fungerer utmerket på vårt eget sinn, spesielt med hensyn til utfordrende tanker og følelser, er aksept-strategier! Akseptens motsetning er emosjonell unnvikelse. Unnvikelse låser oss fast, aksept frigjør. Aksept er en holdning, men det er også en ferdighet – en trenbar ferdighet. Denne dagen skal vi nærmere på hva aksept er, og hva det ikke er, og ikke minst hvordan det konkret kan trenes på.

Påmeldingsfrist: 20.april 2023

Husk å oppgi allergier ved påmelding.

Trening og utvikling av ferdigheter, veiledning og det psykologiske kasus arbeidet med PhD, psykolog Irene H. Oesterich

Programmet disse to dagene sees i forlengelse av undervisningen i 2022, med fokus på dobbelt diagnose og vekt på oppbygging av styrker, selv-verdi, livslyst og motstandskraft. Irene går gjennom teori, metode og gjennomfører demonstrasjon med hjelp av deltakere, samt diskuterer modellen. Dagene er ferdighetsbaserte med både rollespill og par-øvelser. Deltakerne forbereder seg ved å ta med en egen brukersak.

Husk å oppgi allergier ved påmelding.

Påmeldingsfrist: Torsdag 16. mars

Kognitiv Atferdsterapi ved unnvikende – engstelig personlighetsforstyrrelse

Hans M. Nordahl, professor ved NTNU, holder en dags kurs med tema unnvikende personlighetslidelse (UPF). Lidelsen kjennetegnes med gjennomgripende unnvikelse i tenkning, følelser og atferd. I tillegg sliter ofte klientene med lav selvfølelse, angst og ubehag i sosiale relasjoner. Klienter med UPF er ofte vanskelig å behandle, grunnet disse trekkene. Ofte fordi unnvikelsen er tilslørt og vanskelig å fange opp av behandler.

Kursdagen fokuserer på å kjenne igjen og behandle unnvikende personlighetstrekk utfra et kognitiv perspektiv, og lære hensiktsmessige måter å kommunisere og samarbeide med klienter med unnvikende trekk. 

NB! Husk å oppgi allergier ved påmelding

Påmeldingsfrist er 9. februar

Førstehjelp ved selvmordsfare

Selvmord er et komplekst samfunnsproblem. Mange kan lære å gi førstehjelp ved selvmordsfare. Kurset gir handlingskompetanse som kan bidra til å redde liv.

På kurset får du mulighet til å bli mer bevisst dine egne holdninger til selvmord. Kurslederne gjennomgår kunnskap om selvmordsatferd og viser en modell for intervensjon ved selvmordsfare. Vi øver på å bruke modellen. 

Du lærer å:

 • oppdage mennesker som har det vanskelig og kan være i selvmordsfare
 • stille direkte spørsmål om selvmordstanker
 • hjelpe personen i selvmordsfare til å snakke om det som er vanskelig
 • arbeide med usikkerhet om å leve eller dø
 • lage og iverksette en plan med vedkommende, hvor målet er å berge liv
 • bruke hjelperessurser i lokalsamfunnet

Kurset bruker ulike læringsmetoder som forelesning, film, diskusjon, erfaringsutveksling, praktiske øvelser og arbeid i grupper. Kurset er prosessorientert og har en faglig og pedagogisk oppbygning som krever full deltakelse begge kursdagene.

Førstehjelp ved selvmordsfare undervises av godkjente kursledere. Vivat har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. Kurset er utviklet av LivingWorks i Canada og brukes internasjonalt under betegnelsen ASIST, Applied Suicide Intervention Skills Training.

Mer informasjon om kurset og Vivat finnes på http://www.vivatselvmordsforebygging.net/

Velkommen på kurs!

Selvmordstemaet berører, og kurset utfordrer på mange plan. Dersom du er i en livssituasjon hvor du selv har behov for hjelp med selvmordstanker, anbefaler Vivat at du oppsøker hjelp og heller deltar på kurs ved en senere anledning. 


Kurset er for ansatte i Drammen kommune, og det ville kunne bli foretatt en prioritering av deltagerne. Skriv inn dersom du er student.

Det serveres lunsj, kaffe, te og frukt begge dagene. Virksomhetene kan bli fakturert for deltagelse, kr. 350,- per deltager (kr. 200,- for studenter), evt. pluss bevertning.

Ta kontakt med kursansvarlig på e-post dersom kurset er fulltegnet og du ønsker plass. Vi oppretter venteliste.

Kursholdere: Linda Kristin Jakobsen og Envor M. Bjørgo Skårdalsmo


Det er bindende påmelding!

Kurset er godkjent av følgende fagforeninger:
• Den norske legeforening: Emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning
i allmennmedisin (16 poeng). Valgfritt kurs under spesialisering og for spesialistenes
etterutdanning i samfunnsmedisin (14 timer).
• Fagforbundet: Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer)
• Norsk Ergoterapeutforbund: Spesialistspesifikk kurs meritterende til ergoterapispesialist i
allmennhelse og mental helse (12 timer)
• Norsk Psykologforening: Fritt spesialkurs (14 timer) og vedlikeholdskurs (14 timer)
• Norsk Sykepleierforbund: Merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/
spesialsykepleie (14 timer)
• Norsk Gestaltterapeut Forening: 12 timer Profesjonell faglig oppdatering i kategori D2


Førstehjelp ved selvmordsfare

Selvmord er et komplekst samfunnsproblem. Mange kan lære å gi førstehjelp ved selvmordsfare. Kurset gir handlingskompetanse som kan bidra til å redde liv.

På kurset får du mulighet til å bli mer bevisst dine egne holdninger til selvmord. Kurslederne gjennomgår kunnskap om selvmordsatferd og viser en modell for intervensjon ved selvmordsfare. Vi øver på å bruke modellen. 

Du lærer å:

 • oppdage mennesker som har det vanskelig og kan være i selvmordsfare
 • stille direkte spørsmål om selvmordstanker
 • hjelpe personen i selvmordsfare til å snakke om det som er vanskelig
 • arbeide med usikkerhet om å leve eller dø
 • lage og iverksette en plan med vedkommende, hvor målet er å berge liv
 • bruke hjelperessurser i lokalsamfunnet

Kurset bruker ulike læringsmetoder som forelesning, film, diskusjon, erfaringsutveksling, praktiske øvelser og arbeid i grupper. Kurset er prosessorientert og har en faglig og pedagogisk oppbygning som krever full deltakelse begge kursdagene.

Førstehjelp ved selvmordsfare undervises av godkjente kursledere. Vivat har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. Kurset er utviklet av LivingWorks i Canada og brukes internasjonalt under betegnelsen ASIST, Applied Suicide Intervention Skills Training.

Mer informasjon om kurset og Vivat finnes på http://www.vivatselvmordsforebygging.net/

Velkommen på kurs!

Selvmordstemaet berører, og kurset utfordrer på mange plan. Dersom du er i en livssituasjon hvor du selv har behov for hjelp med selvmordstanker, anbefaler Vivat at du oppsøker hjelp og heller deltar på kurs ved en senere anledning. 


Kurset er for ansatte i Drammen kommune, og det ville kunne bli foretatt en prioritering av deltagerne. Skriv inn dersom du er student.

Det serveres lunsj, kaffe, te og frukt begge dagene. Virksomhetene kan bli fakturert for deltagelse, kr. 350,- per deltager (kr. 200,- for studenter), evt. pluss bevertning.

Ta kontakt med kursansvarlig på e-post dersom kurset er fulltegnet og du ønsker plass. Vi oppretter venteliste.

Kursholdere: Linda Kristin Jakobsen og Envor M. Bjørgo Skårdalsmo


Det er bindende påmelding!

Kurset er godkjent av følgende fagforeninger:
• Den norske legeforening: Emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning
i allmennmedisin (16 poeng). Valgfritt kurs under spesialisering og for spesialistenes
etterutdanning i samfunnsmedisin (14 timer).
• Fagforbundet: Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer)
• Norsk Ergoterapeutforbund: Spesialistspesifikk kurs meritterende til ergoterapispesialist i
allmennhelse og mental helse (12 timer)
• Norsk Psykologforening: Fritt spesialkurs (14 timer) og vedlikeholdskurs (14 timer)
• Norsk Sykepleierforbund: Merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/
spesialsykepleie (14 timer)
• Norsk Gestaltterapeut Forening: 12 timer Profesjonell faglig oppdatering i kategori D2


Stress og stressmestring 26.10.2022 med Viggo Johansen

Om denne modulen (den andre av fire):

De fleste vet godt hva stress er som en erfaring, men de færreste vet hva stress er som et vitenskapelig konsept. I dag skal vi dekonstruere stress, lære hva som skjer i hjernen og nervesystemet under stress – og ikke minst, få konkrete ferdigheter for å bryte ut av det negative stresset. Du vil blant annet lære om dette:

•             Den negative- og positive stress-sirkelen
•             Hjernens negativitets-bias, og hvordan den påvirker din hverdag
•             Konkrete verktøy for å bli motstandsdyktig mot stress

Viggo har hovedfag i filosofi ved Universitetet i Oslo samt 3 års videreutdannelse i kognitiv terapi ved Sct. Hans Hospital i Roskilde, Danmark. Han har 30 års erfaring med mindfulness-meditasjon. Fire av disse årene levde han som buddhistmunk (1994-1998). Siden 2004 har han jobbet med endringsprosesser i grupper og med enkeltpersoner. Viggo har skrevet to bøker ”Indre stillhet”, Arneberg Forlag 2013 og «Stille vitne: mindfulness-meditasjon», Arneberg Forlag 2015.

Påmeldingsfrist torsdag 20.10.2022

Husk å oppgi allergier i merknadsfeltet ved påmelding.

Psykolog, phd. Irene H. Oestrich holder to nye kursdager innenfor rus og dobbel – diagnoser

Dag 1. Misbrukets natur:  Misbrukets natur, konsekvenser og hvorfor trang og sug er så sentralt. Undervisningen har fokus på psykologiske behandlingsmetoder sett ut fra personens perspektiv og rusens kraft. Dessuten er det fokus på det utbredte fenomenet dobbeltdiagnoser og på hvordan man hjelper med å øke livskvalitet (sunnhet), følelsesmessig balanse og mestring/ coping.

Dag 2. Følelsenes krefter: Her settes fokus på et kjerneområde, nemlig følelsenes krefter. Dette er transdiagnostisk og handler om følelsenes betydning for menneskers reaksjonsmønster, emosjonell intelligens og enda viktigere følelsesregulering med gjennomgang av noen beroligende øvelser .

Det serveres lunsj. Husk å oppgi allergier i merknadsfeltet.

Påmeldingsfrist torsdag 22. september 2022.

Kurssted: Futurum, adresse: Wergelandsgate 9

Varighet: 7 timer

Kursrekke i Kognitiv Atferds Terapi: Trinn 2

Velkommen til e-læringskurs i Kognitiv Atferds Terapi (KAT) Trinn 2

I trinn 2 videreføres prinsippene og metodene i trinn 1. Nye områder og komplekse problemstillinger introduseres og er ment for å gi bredde i bruk av kognitiv adferdsterapi.

Forhåndsvis i ny fane

Modul 1: PTSD og komplekse traumer

Modul 2:
Dag 1 – Oppbygging av selvverd og personlig styrke og
Dag 2 – Livslyst og motstandskraft
med psykolog, PhD Irene H. Oestrich

Modul 3:
Tilstedeværelse og selvledelse. Del 1 av 4: Hva er mindfulness? Med filosof og KAT-terapeut Viggo Johansen

Modul 4: Kroniske depresjoner med professor Hans M. Nordahl

Modul 5: Dag 1 og 2 – Kognitiv ferdighetstrening for jobbsøking og arbeidsliv (TSW): Styrking av selvledelse hos personer med psykisk uhelse og rus.
Susan R. McGurk og Kim T.  Mueser, Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston University

Modul 6: Kommer senere (Peter Prescott)

Modul 7:
Dag 1 – Misbrukets natur
Dag 2 – Følelsenes krefter

Modul 8:
Tilstedeværelse og selvledelse. Del 2 av 4: Stress og stressmestring

Modul 9:
Neeta Myrseth Parmar – kommer

Modul 10:
Korttids intervensjon ved traumer og PTSD, Brief Relaxation, Education and Trauma Healing, – BREATH. Dag 1 og 2.  Kim T.  Mueser, Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston University

Modul 11:
KAT ved unnvikende personlighetslidelse. Professor Hans M. Nordahl

Modul 13:
Tilstedeværelse og selvledelse. Del 3 av 4: Radial aksept. Med filosof og KAT-terapeut Viggo Johansen. 

Modul 14:
Systematikk og forløp. Marit Kolbræk, Liv Elisabeth Havnerås og Per Jostein Matre. 

Grunnleggende kurs i Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne

Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne i Horten, Sandefjord og Drammen kommune, ønsker med dette velkommen til kurs om Målrettet miljøarbeid på Teams.

Lenke til kurset finner du her: Klikk her for å delta i møtet. Den er også lagt inn i invitasjon og program som distribueres innad i den enkelte arrangørkommune.

Målgruppe: Medarbeidere i tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne i Horten, Sandefjord og Drammen kommune vil bli prioritert.

Kurset vil gi kunnskap på et grunnleggende nivå og består av fem presentasjoner:

 • Forankring i veileder, etikk og brukermedvirkning v/Hege Kylland, Drammen kommune
 • Kartlegging/registrering v/Evelyn Skalstad, Drammen kommune
 • Målvalg v/Anders Johansen og Magnus Vindstad Ilebrekke, Sandefjord kommune
 • Tiltak v/Anders Johansen og Magnus Vindstad Ilebrekke, Sandefjord kommune
 • Evaluering v/Silje Haagenrud Brønn og Eline Brevik, Horten kommune

NB: Det vil gjøres opptak i Teams av hvert faginnlegg, slik at de kan lagres og brukes i senere undervisningsøyemed/videregående opplæring i Workshops i arrangørkommunene.

Merk: det vil KUN gjøres opptak av faginnlegg, og ikke av kurset som helhet. Det vil derav ikke være behov for samtykker fra deltakere da de ikke vil inviteres til dialog i selve presentasjonene.

Introduksjon til recovery begrepet i psykisk helse- og rusarbeid

Velkommen til e-læringskurs og ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­introduksjon til recovery begrepet i psykisk  helse- og rusarbeid

Recovery kan beskrives som å komme seg, tilfriskne, leve et godt liv med de utfordringer man har. Kjernen i recovery er brukermedvirkning, fokus på ressurser, solidaritet, samfunnsforhold, levekår og bedring på personens premisser. Recovery handler om å se muligheter og finne fram til gode og nærende fellesskap. Recoveryorientering er blant annet å tilrettelegge for at hver enkelt bruker kan få et best mulig liv på egne premisser.

Målgruppe: Introduksjonsfilmene er egnet for alle som ønsker en innføring i begrepet recovery, og eksempler fra praksis innenfor psykisk helse og rusarbeid i Drammen og Mjøndalen.

Film 1
Litt om Recovery ved Bengt Eirik Karlsson/Professor/ Senter for psykisk helse og rus/ Fakultet for helse- og sosialvitenskap/ Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, USN.

Film 2
Recovery – et samarbeidsprosjekt ved Trude Gøril Klevan/Førsteamanuensis/Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag/Fakultet for helse- og sosialvitenskap/USN

Kursrekke i Feedback Informerte Tjenester

Velkommen til e-læringskurs i Feedback Informerte Tjenester (FIT)

Feedback Informerte Tjenester er et verktøy som sikrer at hjelpemottaker får innflytelse på hjelpen som gis. Kursrekken i FIT består av ulike moduler med vekt på både viktige prinsipper og praksisutøvelse. De første fem modulene er nå tilgjengelig. Flere moduler vil komme etter hvert. Alle som ønsker kan følge kurset digitalt.

Målgruppe: Kurset er egnet for alle som ønsker mer kunnskap om FIT.

Modul 1: Introduksjon
Modul 2: Hvorfor FIT?
Modul 3: ORS og SRS
Modul 4: Introdusere FIT
Modul 5: OpenFIT
Modul: Modul 6: Oppdateringer i programmet OpenFIT og OpenFIT app

Modul 1: Introduksjon

Powerpoint Modul 1

Modul 2: Hvorfor FIT?

Powerpoint Modul 2

Modul 3: ORS og SRS

Powerpoint Modul 3

Modul 4: Introdusere FIT

Powerpoint Modul 4

Modul 5: OpenFIT

Modul 6: Oppdateringer i programmet OpenFIT og OpenFIT app

FIT-dag 4. september 2020
Innledning
Birgit Valla I
Birgit Valla II
Rolf Sundet
Hilsen fra Scott Miller

Nettverkssamling psykisk helse- og rusarbeid

USHT Viken (Buskerud) ønsker alle ressurspersoner innen nettverket for psykisk helse og rusarbeid velkommen til samlingen. Vi inviterer til nettverksbygging og rom for videre utvikling sammen.

Forberedelse til dagen: ressurspersoner/deltaker innhenter nødvendig informasjon og innspill om behov i egen kommune knyttet til psykisk helse- og rusarbeid. Tenk også gjennom innspill til å være ressursperson i dette nettverket. Hvilke tanker gjør du deg til mandatet for nettverket (se vedlegg). /S

Fagdag psykisk helse- og rusarbeid høst 2020

Arne Holte, Professor emeritus i helsepsykologi, Universitetet i Oslo. Tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, er hoved forleser på fagdagen.

Fagdagen gjennomføres på streaming, det 20 plasser for fysisk oppmøte i Drammen. Du må skrive i merknadsfeltet under registrering om du delta fysisk eller digitalt.

Kursrekke i Kognitiv Atferds Terapi: Trinn 1

Velkommen til e-læringskurs i Kognitiv Atferds Terapi (KAT)

Kursrekken består av 12 moduler med vekt på grunnprinsipper og metoder i kognitiv atferdsterapi, og inneholder fem teorimoduler og syv ferdighetsmoduler.

Modul 1: Grunnprinsipper og kartleggingsverktøy

Modul 2: Kasusformulering (Min vei)

Modul 3: Mål og målarbeid

Modul 4: Målarbeidsmodeller

Modul 5: Psykoedukasjon

Mosul 6: Målrettet egenutvikling som KAT terapeut

Modul 7: Ivaretakelse av deg selv

Modul 8: Depresjon

Modul 9: Angst

Modul 10: Eksponering

Modul 11: Traumer og PTSD

Modul 12: Rus

Modul 1: Grunnprinsipper og kartleggingsverktøy

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte
Webinar med Hans Nordahl – grunnprinsipper

Modul 2: Kasusformulering – Min vei

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte 
Kasusformulering (tekstversjon)

Modul 3: Mål og målarbeid

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte

Modul 4: Målarbeidsmodeller

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte

Modul 5: Psykoedukasjon

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte
CTACS

Modul 6: Målrettet egenutvikling som KAT terapeut

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte

Modul 7: Ivaretakelse av deg selv

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte

Modul 8: Ferdighetstrening depresjon

Modul 9: Ferdighetstrening angst

Modul 10: Teori og eksponering ved angst

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte


Eksponering for orm

Eksponering for bru

Eksponering for edderkopp


Modul 11: Traumer og PTSD

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte

Modul 12: RUS

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte