Sektor: Helse og Omsorg

Grunnleggende kurs i Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne

Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne i Horten, Sandefjord og Drammen kommune, ønsker med dette velkommen til kurs om Målrettet miljøarbeid på Teams.

Lenke til kurset finner du her: Klikk her for å delta i møtet. Den er også lagt inn i invitasjon og program som distribueres innad i den enkelte arrangørkommune.

Målgruppe: Medarbeidere i tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne i Horten, Sandefjord og Drammen kommune vil bli prioritert.

Kurset vil gi kunnskap på et grunnleggende nivå og består av fem presentasjoner:

  • Forankring i veileder, etikk og brukermedvirkning v/Hege Kylland, Drammen kommune
  • Kartlegging/registrering v/Evelyn Skalstad, Drammen kommune
  • Målvalg v/Anders Johansen og Magnus Vindstad Ilebrekke, Sandefjord kommune
  • Tiltak v/Anders Johansen og Magnus Vindstad Ilebrekke, Sandefjord kommune
  • Evaluering v/Silje Haagenrud Brønn og Eline Brevik, Horten kommune

NB: Det vil gjøres opptak i Teams av hvert faginnlegg, slik at de kan lagres og brukes i senere undervisningsøyemed/videregående opplæring i Workshops i arrangørkommunene.

Merk: det vil KUN gjøres opptak av faginnlegg, og ikke av kurset som helhet. Det vil derav ikke være behov for samtykker fra deltakere da de ikke vil inviteres til dialog i selve presentasjonene.

Introduksjon til recovery begrepet i psykisk helse- og rusarbeid

Velkommen til e-læringskurs og ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­introduksjon til recovery begrepet i psykisk  helse- og rusarbeid

Recovery kan beskrives som å komme seg, tilfriskne, leve et godt liv med de utfordringer man har. Kjernen i recovery er brukermedvirkning, fokus på ressurser, solidaritet, samfunnsforhold, levekår og bedring på personens premisser. Recovery handler om å se muligheter og finne fram til gode og nærende fellesskap. Recoveryorientering er blant annet å tilrettelegge for at hver enkelt bruker kan få et best mulig liv på egne premisser.

Målgruppe: Introduksjonsfilmene er egnet for alle som ønsker en innføring i begrepet recovery, og eksempler fra praksis innenfor psykisk helse og rusarbeid i Drammen og Mjøndalen.

Film 1
Litt om Recovery ved Bengt Eirik Karlsson/Professor/ Senter for psykisk helse og rus/ Fakultet for helse- og sosialvitenskap/ Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, USN.

Film 2
Recovery – et samarbeidsprosjekt ved Trude Gøril Klevan/Førsteamanuensis/Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag/Fakultet for helse- og sosialvitenskap/USN

proACT instruktørkurs

Kurset er for medarbeidere som skal bli instruktører i proACT. Instruktøren må ha 3-årig høyskoleutdanning (sykepleier, vernepleier e.l.) og rollen som instruktør må være forankret hos egen leder. 
OBS! Skriv i merknadsfeltet dersom du ønsker overnatting fra dag1-dag2, og om du skal ha middag på dag1 (middag og overnatting dekkes av USHT). Husk og å oppgi informasjon ved allergi/intoleranse.

Mentoropplæring i digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

 USHT Viken (Buskerud) arrangerer opplæring for ressurspersoner i palliasjon som skal bli mentorer i opplæringspakken i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Som mentor i kommunen vil du ha ansvar for informasjon om pakken til ledere og medarbeidere. Du har også ansvar for gjennomføring av samlinger, veiledning og oppfølging av medarbeidergruppen som gjennomfører opplæringspakken.

MÅL:

  • Bli kjent med innholdet i opplæringspakken
  • Erverve kunnskap og kompetanse om rollen som mentor

MÅLGRUPPE: Ressurspersoner i palliasjon som skal bli mentorer

OBS KOSTNAD: Lisensavgift for kommunen: 300,- per mentor til Høyskolen i Innlandet (HiNN). Deltaker må selv sende fakturainformasjon og deltakerinformasjon til Erik Lysbakken og Lucie Furulund ved HiNN erik.lysbakken@inn.no og lucie.furulund@inn.no innen 16.august for å sikre seg lisens til opplæringspakken.

Mentoropplæringen er gratis, men kommunen må dekke fravær og reise + lisens.

Frist for påmelding 10.08.22

Kursrekke i Feedback Informerte Tjenester

Velkommen til e-læringskurs i Feedback Informerte Tjenester (FIT)

Feedback Informerte Tjenester er et verktøy som sikrer at hjelpemottaker får innflytelse på hjelpen som gis. Kursrekken i FIT består av ulike moduler med vekt på både viktige prinsipper og praksisutøvelse. De første fem modulene er nå tilgjengelig. Flere moduler vil komme etter hvert. Alle som ønsker kan følge kurset digitalt.

Målgruppe: Kurset er egnet for alle som ønsker mer kunnskap om FIT.

Modul 1: Introduksjon
Modul 2: Hvorfor FIT?
Modul 3: ORS og SRS
Modul 4: Introdusere FIT
Modul 5: OpenFIT

Modul 1: Introduksjon

Powerpoint Modul 1

Modul 2: Hvorfor FIT?

Powerpoint Modul 2

Modul 3: ORS og SRS

Powerpoint Modul 3

Modul 4: Introdusere FIT

Powerpoint Modul 4

Modul 5: OpenFIT

FIT-dag 4. september 2020
Innledning
Birgit Valla I
Birgit Valla II
Rolf Sundet
Hilsen fra Scott Miller

Nettverkssamling psykisk helse- og rusarbeid

USHT Viken (Buskerud) ønsker alle ressurspersoner innen nettverket for psykisk helse og rusarbeid velkommen til samlingen. Vi inviterer til nettverksbygging og rom for videre utvikling sammen.

Forberedelse til dagen: ressurspersoner/deltaker innhenter nødvendig informasjon og innspill om behov i egen kommune knyttet til psykisk helse- og rusarbeid. Tenk også gjennom innspill til å være ressursperson i dette nettverket. Hvilke tanker gjør du deg til mandatet for nettverket (se vedlegg). /S

Fagdag psykisk helse- og rusarbeid høst 2020

Arne Holte, Professor emeritus i helsepsykologi, Universitetet i Oslo. Tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, er hoved forleser på fagdagen.

Fagdagen gjennomføres på streaming, det 20 plasser for fysisk oppmøte i Drammen. Du må skrive i merknadsfeltet under registrering om du delta fysisk eller digitalt.

Kursrekke i Kognitiv Atferds Terapi

Velkommen til e-læringskurs i Kognitiv Atferds Terapi (KAT)

Kursrekken består av 12 moduler med vekt på grunnprinsipper og metoder i kognitiv atferdsterapi, og inneholder fem teorimoduler og syv ferdighetsmoduler.

Modul 1: Grunnprinsipper og kartleggingsverktøy

Modul 2: Kasusformulering (Min vei)

Modul 3: Mål og målarbeid

Modul 4: Målarbeidsmodeller

Modul 5: Psykoedukasjon

Mosul 6: Målrettet egenutvikling som KAT terapeut

Modul 7: Ivaretakelse av deg selv

Modul 8: Depresjon

Modul 9: Angst

Modul 10: Eksponering

Modul 11: Traumer og PTSD

Modul 12: Rus

Modul 1: Grunnprinsipper og kartleggingsverktøy

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte
Webinar med Hans Nordahl – grunnprinsipper

Modul 2: Kasusformulering – Min vei

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte 
Kasusformulering (tekstversjon)

Modul 3: Mål og målarbeid

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte

Modul 4: Målarbeidsmodeller

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte

Modul 5: Psykoedukasjon

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte
CTACS

Modul 6: Målrettet egenutvikling som KAT terapeut

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte

Modul 7: Ivaretakelse av deg selv

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte

Modul 8: Ferdighetstrening depresjon

Modul 9: Ferdighetstrening angst

Modul 10: Teori og eksponering ved angst

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte


Eksponering for orm

Eksponering for bru

Eksponering for edderkopp


Modul 11: Traumer og PTSD

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte

Modul 12: RUS

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte